"Тенец"

дружество на художниците - гр.Монтана

Дружеството на художниците "Тенец"

е създадено през 1990 г. като неформална група, а по-късно през 14.01.1991г. е регистрирано като сдружение с идеална цел. Последната актуална пререгистрация е направена от Окръжен съд - Монтана, съобразно изискванията на Закон за юридическите лица. Статута на дружеството е определен на основание чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ. Мисия: Да способства за развитието и популяризирането на изящните и приложни изкуства в Община Монтана.

галерия

Цели:.

  • Да обединява художниците на базата на общите им цели и ценности и да защитава техните интереси;
  • Да съдейства за творческата реализация и за развитие на кариерата на своите членове;
  • Да се утвърди като авторитетна културна институция благодарение на своята дейност, подчинена на стремежа да се утвърждават високите естетически стандарти в изкуството, да се развива арт пазара, въпреки трудните икономически условия, да се привличат талантливи млади хора като творци, както и ценители.
  • Да осъществява и развива контакти със сродни организации в страната и чужбина с цел съвместни творчески изяви.

Дейност:

Дружеството разполага със собствена зала, предоставена безвъзмездно с решение на Общински съвет - Монтана. Галерия "Кутловица" е с експозиционна площ около 45 m2 и се намира на бул. "Трети март" 64 в Монтана. Дружеството ежегодно организира между 10 и 15 изложби, хепънинг "В кухнята на художника" и Пленер по рисувана керамика. Активно сътрудничи на Представителството на СБХ и ХГ "Кирил Петров" при организацията на Пленера по живопис, посветен на Св. Дух - празник на Монтана. Членове на дружеството оказват съдействие при реализацията на пленера по живопис във Вършец и по дървопластика в Бързия. Членове: 27 художници /4 от тях са членове на СБХ/. Дружеството е отворено за членство на всички съпричастни към неговата кауза - визуални артисти, изкуствоведи, журналисти по въпросите на културата. Ръководство: 5-членен управителен съвет, оглавяван от Председател. От 2002 г. председател на дружеството е Чавдар Антов /дървопластика, член на СБХ/. От 2006г. председател е Дончо Планински.